Максім Багдановіч: вядомы і невядомы : зб. літаратуразн. і арх. матэрыялаў / уклад. і камент. Ц.В. Чарнякевіча; прадм. і гласарый Ю.В. Пацюпы. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. – 392 с.

Тыраж 1100 ас. Цвёрдая вокладка. Папера афсетная. Афсетны друк. Ум.друк. арк. – 31,8. Ул.-выд. арк. – 23,39

Аўтар абвяшчае калядны распродаж!

Змест

Юры Пацюпа. Да вытокаў багдановічазнаўства. Прадмова

І
Антон Луцкевіч Пясняр чыстай красы
Антон Луцкевіч Праблемы красы й мастацтва ў творах Максіма Багдановіча
Яўхім Карскі М.А. Багдановіч. Беларускі паэт чыстага мастацтва
Міхайла Піятуховіч Максім Багдановіч як паэта імпрэсіяністы
Уладыслаў Дзяржынскі Максім Багдановіч як стылізатар беларускага вершу
Аляксандр Вазнясенскі Паэтыка Максіма Багдановіча
Дзмітрый Савановіч “Старая Беларусь” М. Багдановіча
Дзмітрый Савановіч Фальклор у творчасці М. Багдановіча
Рыгор Жалязняк Паэзія Максіма Багдановіча

ІІ
Іван Замоцін. Літаратурная камісія Інбелкульту ў працэсе працы над зборам твораў М. Багдановіча
Дзіядор Дзябольскі. Успаміны.
Лісты Дзіядора Дзябольскага да Юльяна Пшыркова
Лісты Мікалая Лілеева да Ніны Ватацы
Ліст Адама Багдановіча да Антона Луцкевіча
Ліст Адама Багдановіча да Вацлава Ластоўскага
Лісты Зоські Верас да Алеся Бачылы
Лісты Зоські Верас да Ніны Ватацы
[Леанард Заяц?] Успаміны пра Максіма Багдановіча

КАМЕНТАРЫІ

Чытайце таксама гутарку з аўтарам: Багдановіч далёкі і блізкі